• PazVersa
 • mpj01
 • krisstefur
 • cjcmusic
 • krissbbc
 • Mandingo57
 • krisstbc
 • bastian666
 • babestash
 • dick
 • rsguy
 • chilloutt
 • Amarelo
 • saturczak
 • frx
 • zelot
 • Monmon
 • brejkor
 • mikouai
 • Once-Upon-a-Dream
 • jackarma
 • xxxxxxxx
 • In2Flesh
 • BigBrother38
 • shitty
 • chyba-ty
 • malamarcelka
 • cry
 • bng123
 • grumpy
 • LiebealleFarben
 • dziewczynawolczykija
 • amarelopl
 • veryhornygifs
 • guyver
 • agnieszkajen
 • sztabka
 • billbradley76
 • realytruth
 • Raskolnick
 • swmmp
 • 01ChevalierDistingue
 • kudlaty
 • thenagual
 • stockholmsyndrome
 • luv2looknplay
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

3156 428c
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
8227 dd34 550
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
8297 fbfd
Odkąd pamięta, bała się mówić. Czuła lęk przed śmiesznością, nie chciała wyjść na głupka. Inni byli zawsze bardziej wygadani, mądrzejsi, znali odpowiedź na każde pytanie. Bała się co o niej pomyślą inni.
— P. Coelho- Walkirie
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viakhal khal
0713 ce9b
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viakhal khal
6660 c965 550
Ale ja chyba nie zawsze wiedziałem, jak troszczyć się o Ciebie.
— Mały Książę
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola

Sweet Potato Coconut Butter Fudge

Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
1833 ca3c
Reposted fromlove-winter love-winter viahormeza hormeza
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
1031 efd4
Reposted frompasazerka pasazerka viahormeza hormeza
3236 8fc4
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaszydera szydera
6807 f4ac 550
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viahormeza hormeza
9911 c589
9739 8fa7 550
9740 7869 550
9741 06f7 550
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl